ZSG STARY GÓZD

ks. Włodzimierz Tamborek

O mnie

Od 1 września 2016r. Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest ksiądz WŁODZIMIERZ TAMBOREK

Zadania i zasady działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

Artykuł 1

Prawa ucznia określone są w  następujących dokumentach:

 1. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).
 2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Artykuł 2

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Artykuł 3

Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji.

Artykuł 4

Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Rzecznik przyjmuje uwagi od uczniów.
 2. Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 3. Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
 4. Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
 5. Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 6. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 7. Rzecznik Praw Ucznia  ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

Artykuł 5

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 2. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 3. Mediacja między stronami konfliktu.
 4. Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 5. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły i Samorządem Uczniowskim.
 6. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 7. Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 8. Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

Artykuł  6

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
 6. Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 7. Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
 8. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 9. Kontrola realizacji spraw spornych.

Artykuł 7

W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:

 1. Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 3. Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 4. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Artykuł 8

Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.

 

Aktualności

Kontakt

 • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KONOPNICKIEJ w STARYM GOŹDZIE
  STARY GÓZD 90
  26-806 STARA BŁOTNICA
 • (48) 6198005
  fax: 6198005

Galeria zdjęć