INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

PSP STARY GÓZD

Lorem Ipsum

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH  WOBEC DZIECI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W STARYM GOŹDZIE

 

 

 

1. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r, nr 97, poz. 674 z poźn. zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001r.o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. z 2001 r., nr 126, poz.1384 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. z 2001, Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146,

poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606; z 2005 r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35,

poz.222, ze zm.)

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

4. Uchwała nr XIX/143/08 Rady Gminy w Laszkach z 30 września 2008r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wietlinie.

5. Uchwała nr XXVII/215/09 Rady Gminy w Laszkach z 24 sierpnia 2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wietlinie.

 

 

2. Cel procedury

 

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

 

3. Zakres procedury

 

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci, sposoby postępowania w razie wystąpienia w przedszkolu nieszczęśliwego wypadku dziecka.

 

4. Kogo dotyczy procedura?

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione i pracownicy.

 

5. Wykaz procedur:

 

Procedura nr 1 - Przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego.

Procedura nr 2 - Odbiór dzieci z oddziału przedszkolnego.

Procedura nr 3 - Bezpieczny pobyt dzieci w budynku szkolnym.

Procedura nr 4 - Bezpieczny pobyt dzieci w ogrodzie szkolnym.

Procedura nr 5 - Postępowanie w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

Procedura nr 6 - Postępowanie w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku dziecka w placówce.

 

PROCEDURA NR 1 – PRZYPROWADZANIE DZIECI DOPRZEDSZKOLA

 

1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola od godziny 9.00 do 9.15.

2.Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego mają obowiązek wprowadzić dziecko do sali i przekazać je pod opiekę nauczyciela. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego przed salą, korytarzu lub w szatni, tak.

3. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie szkoły, nie przekazane pod opiekę nauczyciela, szkoła nie odpowiada.

4. Dziecko przyprowadzane do oddziału przedszkolnego musi być zdrowe.

5. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne) nauczycielka ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

 

PROCEDURA NR 2 – ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

1. Dzieci są odbierane z oddziału przedszkolnego przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego inne osoby pełnoletnie.

3. Osoba niepełnoletnia nie może odbierać dziecka z oddziału przedszkolnego.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej osoby biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z upoważnioną osobą.

5. Upoważnienia dokonuje się pisemnie na odpowiednim druku i musi być ono podpisane przez obydwoje rodziców.

6. Druki upoważnień wydaje nauczyciel-wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko.

7. Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny.

8. Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy.

9. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.

10. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt rano nauczycielce w grupie wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.

11. Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem.

12. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

13. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki.

14. W przypadku nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 13 nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę:

a) kontakt telefoniczny z rodzicami;

b) kontakt telefoniczny z inną upoważnioną osobą;

c) przekazanie informacji na policję.

15. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren szkoły, ani pozostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.

 

 

 

 

 

PROCEDURA NR 3 – BEZPIECZNY POBYT DZIECI W BUDYNKUPRZEDSZKOLNYM

 

 1. Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego przez rodziców lub opiekunów prawnych przy czym rodzic lub opiekun odprowadza dziecko do sali.

2. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnione osoby.

3. Za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali przez dziecko wraz z rodzicem, opiekunem prawnym lub upoważnioną osobą.

4. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów – reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola.

5. W czasie pobytu dzieci w budynku, przebywają one w salach zabaw pod opieką nauczyciela.

6. Dzieci korzystają z łazienki przy sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np. zgłaszanie wyjścia do łazienki.

7. Dzieci korzystające z zajęć dodatkowych są podczas tych zajęć pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za te zajęcia.

8. Dziecko może samodzielnie wyjść do łazienki, szatni lub do innej sali za wyłączną zgodą i pod kontrolą nauczyciela.

9. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne i bezpieczne. Nie powinien zawierać ostrych metalowych dodatków zagrażających zdrowiu dziecka.

10. Dzieci nie powinny przynosić biżuterii, a jeśli taką posiadają w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedzialność za to ponosi rodzic.

11. Podczas przebywania w szatni dzieci ubierają się i rozbierają pod opieką nauczyciela, pomocy, a w przypadku potrzeby także z pomocą pracownika obsługi.

12. W pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia należy zapewnić temperaturę co najmniej 18 stopni.

13. Obowiązkowe wietrzenie sal odbywa się pod nieobecność dzieci. W okresie grzewczym może być otwarte jedno okno, po jednej stronie sali, tak aby nie powodowało przeciągów.

 

 

PROCEDURA NR 4 – BEZPIECZNY POBYT DZIECI NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW

 

1. Wyjścia na świeże powietrze powinny być organizowane przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Czas zabaw ustala się indywidualnie, stosownie do warunków atmosferycznych.

2. Nie uwzględnia się indywidualnych próśb rodziców o pozostawienie dziecka w budynku ze względu na stan zdrowia.

4. Rodzice zobowiązani są do dostosowania ubioru dziecka do warunków pogodowych (dzieci muszą posiadać czapkę, szalik i rękawiczki zimą oraz nakrycie głowy chroniące przed słońcem latem, przez cały rok zaleca się ubiór na tzw. „cebulkę”, czyli warstwowo).

5. W okresie zimowym przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać na podwórku przy temperaturze niższej niż -10 °C, podczas zawiei, gołoledzi oraz innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

6. W okresie letnim przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w pełnym słońcu przy temperaturze powyżej 30 °C (mierzone w cieniu). Należy unikać wychodzenia na dwór w godzinach największego nasłonecznienia oraz zapewnić dzieciom dostęp do napojów.

7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu odpowiada nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.

8. Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem (w szatni) i przed powrotem dzieci do budynku.

9. Nauczyciel sprawdza przed wyjściem czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane, czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki, rękawiczki), czy zmieniły obuwie.

10. Podczas zabaw na placu szkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach widocznych dla nauczyciela.

11. Dzieci chcące skorzystać z toalety mogą pójść do budynku przedszkolnego za wyłączną zgodą nauczyciela.

12. Rodzic, odbierający dziecko z placu zabaw ma obowiązek osobiście przyjść po dziecko na teren placu i poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka.

13. Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola rodzic (upoważniona do odbioru osoba) całkowicie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka i jego zabawy w budynku i na terenie ogrodu oraz za przestrzeganie „Regulaminu korzystania z urządzeń placu zabaw”.

14.  Każdy pracownik szkoly jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka np. zagrażającego jego zdrowiu.

 

 

 

 

PROCEDURA NR 5 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECI OBJAWOW CHOROBOWYCH

 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. KATAR  TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.

2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do czasu całkowitego wyleczenia.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji  wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.

4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.

5. Przy odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego nauczyciel podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym.

6. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne)nauczycielka ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka.

7. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału  przedszkolnego.

8. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej szkoła ma prawo żądać  od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

9. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci maści i żelu.

10. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gnid oraz w wypadku zaobserwowania choroby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę grupy.

11. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela wszawicy u dziecka, powiadamia on o tym rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły i podjęcia leczenia.

12. Szkoła niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków wszawicy wśród dzieci.

13. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się wszawicy na inne dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego. Dziecko wraca do oddziału przedszkolnego po zakończeniu leczenia, z czystą głową.

14. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.

 

 

PROCEDURA NR 6 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKAW PLACÓWCE

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przed-medycznej.

2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

3. Zapewnia pomoc medyczną.

 

 • Podczas lekkich obrażeń ( otarcia, skaleczenia) 

NAUCZYCIEL: Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.

• Podczas poważnego wypadku

NAUCZYCIEL: Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę, zawiadamia dyrektora placówki, niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku. Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców). Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców/opiekunów, sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. 

 

W razie zauważenia niebezpiecznych przedmiotów u dziecka nauczyciel powinien:

1. Zabrać dziecku przedmiot i zabezpieczyć go.

2. Powiadomić dyrektora.

3. Powiadomić rodziców/opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu.

4.Przeprowadzić rozmowę z rodzicami, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uświadomić im konsekwencje zabawy takimi przedmiotami.

5. Oddać niebezpieczny przedmiot rodzicom.

6. Sporządzić notatkę służbową.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KONOPNICKIEJ w STARYM GOŹDZIE
    STARY GÓZD 90
    26-806 STARA BŁOTNICA
  • (48) 6198005
    fax: 6198005

Galeria zdjęć